Home » News » Drilling Systems LLC was awarded with drilling contract
14:49
Drilling Systems LLC was awarded with drilling contract

Drilling Systems LLC was awarded with drilling contract for Belkamneft JSC at Tukmachevskoye, Vostochno-Yuskinskoye, Chernovskoye, Pogrebnyakovskoye and Novoselkinskoye fields in Udmurtia.

Has been viewed: 667 | Date: 22.09.2020